ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง ภาคเหนือ
NORTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 A V.I.P.24 SEATS
เฉพาะรถ 999
TEL : 02- 936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311
 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข)
805
713
10.00
09.00,19.00,20.00
09.00,19.00,20.00
Bkk-Chiang Mai
20.30,21.00,21.30
20.30
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง
870
766
11.30
20.00
17.00
Bkk-Thungchang
กรุงเทพฯ-เชียงราย (ข)
900
801
11.00
19.15,19.30,20.00
18.30,19.00
Bkk-Chiang Rai
กรุงเทพฯ-น่าน (ข)
775
677
09.20
19.30,20.40
19.00,19.30
Bkk-Nan
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ (ข)
550
481
07.50
22.00
21.00
Bkk-Udtaradit
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ข)
430
368
05.30
23.50
23.30
Bkk-Phisanulok
กรุงเทพฯ-พะเยา
800
708
10.00
09.00,19.30,20.00
08.30,19.30
Bkk-Phayao
กรุงเทพฯ-แพร่
635
555
08.20
20.30,21.00
20.30,20.45
Bkk-Phae
กรุงเทพฯ-ลำพูน
775
685
09.30
20.30
19.30
Bkk-Lampoon
กรุงเทพฯ-แม่สอด
610
520
08.00
20.45,21.30,22.00
21.15,21.30,21.45
Bkk-Mae Sod
22.30
กรุงเทพฯ-แม่สาย
965
857
12.00
07.30,19.00,19.40
07.00,17.30
Bkk-Mae Sai

ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (พ) ภาคเหนือ
NORTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 B 32 SEATS
TEL :
02- 936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311

 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-เชียงแสน
767
710
12.30
18.00
18.00
Bkk-Chiang-San
กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน
750
890
12.00
18.30
18.00
Bkk-Bantaton
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข)
605
713
10.00
20.45
20.30
Bkk-Chiang Mai

ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (ข) ภาคเหนือ
NORTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 C 40 SEATS
TEL :
02- 936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311

 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-เชียงแสน
657
910
12.30
06.30
16.20
Bkk-Chiang-San
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข)
518
713
10.00
23.00
20.00
Bkk-Chiang Mai
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง)
562
766
11.30
18.30
17.00
Bkk-Thungchang
กรุงเทพฯ-ตาก (ข)
313
420
06.30
22.00
22.00
Bkk-Thang
กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร (ข)
270
358
06.00
09.45,23.30
09.45,23.05
Bkk-Kampangphech
กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ (ข)
185
237
03.30
14.30,15.45
08.20,09.20
Bkk-Nakonsawan
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
401
546
08.00
21.00
20.00
Bkk- Udtaradit
กรุงเทพฯ-เชียงราย (ข)
581
801
10.00
07.50,19.30,21.00
20.00
Bkk-Cheang Rai
กรุงเทพฯ-น่าน
499
677
09.30
08.30,20.30
08.00,18.30
Bkk-Nan
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ข)
277
368
05.30
22.30
22.00
Bkk-Phisanulok
กรุงเทพฯ-พะเยา
515
708
11.00
19.30
19.00
Bkk-Pha Yao
กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
443
555
08.00
22.30
21.00
Bkk-Phae-Song
กรุงเทพฯ-ลำพูน
499
685
10.30
20.00
20.00
Bkk-Lampoon
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก
355
478
07.50
10.30,22.50
09.00,21.00
Bkk-Sawankarok
กรุงเทพฯ-แม่สอด
397
520
08.00
09.00,21.00,22.15
07.00,21.00
Bkk-Mae Sod
กรุงเทพฯ-แม่สาย
623
857
10.30
17.30
17.30
Bkk-Mae-Sai
กรุงเทพฯ-พิจิตร (ข)
255
340
05.30
22.00
22.00
Bkk-Pichid
กรุงเทพฯ-เทิง-เชียงของ
634
875
13.00
07.00,20.00
08.30,20.00
Bkk-Theng-Cheangkong
กรุงเทพฯ-เชียงคำ
551
766
08.30
21.00
21.00
Bkk-Cheang Kam
กรุงเทพฯ-ลี้-ลำพูน
488
669
09.30
20.40
20.30
Bkk-Lee-Lampoon

ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 ภาคเหนือ
NORTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 2 47 SEATS
TEL :
02- 936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311

 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-สุโขทัย
255
440
05.30
09.20,12.00,14.00
07.50,08.30,21.00
Bkk-Sukothai
21.00,22.00
กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน
500
890
10.00
17.50
17.00
Bkk-Bantaton
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ข)
403
713
10.00
05.30,06.30,07.25,08.50
06.30,07.30,09.00
Bkk-Chiang Mai
10.30,11.30,12.30,14.30
10.30,18.00,19.00
16.30,19.50,20.50,22.00
19.30,20.00,20.30
21.00
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง
437
766
11.30
19.20
17.00
Bkk-Thung Chang
กรุงเทพฯ-เชียงราย
475
844
13.00
07.00
16.30
Bkk-Chiang Rai
กรุงเทพฯ-ลำปาง (ข)
347
610
08.30
15.30,18.50,21.40
19.20,20.00,20.30
Bkk-Lampang
กรุงเทพฯ-ตาก (ข)
244
420
06.30
10.30,22.30
09.20,22.00
Bkk-Thang
กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร
210
358
06.00
05.00,13.20,16.00
07.50,08.55,10.25
Bkk-Kampangphech
12.50,21.00
กรุงเทพฯ-นครสวรรค์*
144
237
03.30
10.10,15.00
Bkk-Nakonsawan
กรุงเทพฯ-น่าน
424
677
09.30
06.00,07.40,18.20
18.00,18.30,19.00
Bkk- Nan
21.00
19.30
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
312
546
08.00
06.10,11.00,19.00
08.00,10.00,20.00
Bkk-Udtaradit
22.00
20.20,21.30
กรุงเทพฯ-เชียงราย (ข)
452
801
10.00
07.30,16.00,17.00
18.00,18.30,19.00
Bkk-Chiang Rai
19.10,21.30
19.30
กรุงเทพฯ-น่าน (ข)
388
677
09.30
06.00,07.40,18.20
09.00,18.30,19.00
Bkk-Nan
21.00
กรุงเทพฯ-พิจิตร
206
343
05.35
0745
08.10,09.30,21.30
Bkk-Phichid
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ข)
216
368
05.30
08.10,21.30,14.00
09.00,10.30,13.00
Bkk- Phisanulok
22.50
กรุงเทพฯ-พะเยา
400
708
11.00
08.30,20.20,21.20
18.30,19.00
Bkk-Pha Yao
กรุงเทพฯ-แพร่
318
555
07.00
10.30
18.00
Bkk-Phae
กรุงเทพฯ-ลำพูน
388
685
09.40
20.20
18.00,19.45
Bkk-Lampoon
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก
276
478
07.50
08.30,17.00,20.40
09.00,17.00,19.00
Bkk-Sawankarok
21.30
กรุงเทพฯ-แม่สอด
307
520
08.00
08.00,19.15,10.00
08.50,17.00,19.00
Bkk-Mae Sod
22.00
20.00,20.30
กรุงเทพฯ-แม่สาย
483
857
12.00
18.05,20.30
17.20,17.45
Bkk-Mae Sai
กรุงเทพฯ-พิจิตร (ข)
200
340
05.30
09.45,11.30,22.40
06.00,07.00,21.30
Bkk-Phichid
กรุงเทพฯ-เทิง-เชียงของ
493
875
13.00
06.30,18.40,19.40
15.00,16.10,17.00
Bkk-Chiang Kong
กรุงเทพฯ-เชียงคำ
438
776
09.00
17.40,21.00
15.30,16.30
Bkk-Chiang Kam
กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง
389
687
08.30
19.20,21.20
19.00,21.00
Bkk-Jomthong
กรุงเทพฯ-ลี้-ลำพูน
379
669
09.30
21.00
19.00
Bkk-Lee-Lampoon

ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 3 ภาคเหนือ
NORTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 3
TEL :
02- 936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311

 
เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-เชียงแสน
365
910
11.00
15.30
15.00
Bkk-Chiang-San
กรุงเทพฯ-เชียงราย
339
844
11.00
11.30
15.30
Bkk-Chiang Rai
กรุงเทพฯ-แม่สอด
219
520
08.00
20.20
19.00

นครชัยแอร์

Tel: 02 936 0009
www.nca.co.th

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

Departure
Arrival VIP
09.00
18.30 VIP
12.00
21.30 VIP
19.00
04.30 VIP
19.30
05.00 VIP
20.00
05.30 VIP
20.30
06.00 VIP
21.00
06.30 VIP
21.15
06.45 VIP
21.30
07.00 VIP
21.45
07.15 VIP
22.00
07.30 VIP

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

Departure
Arrival
08.15
16.20 VIP
09.30
17.35 VIP
13.00
21.05 VIP
19.30
03.35 VIP
20.00
04.05 VIP
20.30
04.35 VIP
21.00
05.05 VIP
21.15
05.20 VIP
21.30
05.35 VIP
22.30 Ubon
06.35 VIP
23.00 Bangkok
07.05 VIP

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

ขอนแก่น - กรุงเทพฯ

Departure
Arrival
06.30
12.35 VIP
08.00
14.05 VIP
08.45
14.50 VIP
09.30
15.35 VIP
10.00
16.05 VIP
10.30
16.35 VIP
11.00
17.05 VIP
11.30
17.35 VIP
12.15
18.20 VIP
13.00
19.05 VIP
14.00
20.05 VIP
15.00
21.05 VIP
16.00
22.05 VIP
17.00
23.05 VIP
18.00
00.05 VIP
19.00
01.05 VIP
20.00
02.05 VIP
20.30
02.35 VIP
21.00
03.05 VIP
21.30
03.35 VIP
22.00
04.05 VIP
22.15
04.20 VIP
22.30
04.35 VIP
22.45
04.50 VIP
23.00
05.05 VIP
23.10
05.15 VIP
23.20
05.25 VIP
23.30
05.35 VIP
23.40
05.45 VIP
23.50
05.55 VIP
00.00
06.05 VIP
00.30
06.35 VIP

ระยอง - เอกมัย

(motorway)
Departure
Arrival
06.30
09.30 AIR1
10.00
13.00 AIR1
13.30
16.30 AIR1
17.45
20.45 AIR1
19.30
22.30 AIR1เอกมัย - ระยอง

(motorway)
Departure
Arrival
06.30
09.30 AIR1
10.00
13.00 AIR1
13.30
16.30 AIR1
17.00
20.00 AIR1
19.30
22.30 AIR1


กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

ขอนแก่น - กรุงเทพฯ

(First Class)
Departure
Arrival
11.15
17.20
23.15
05.20
00.15
06.20

อุบลราชธานี - ระยอง

ระยอง - อุบลราชธานี

Departure
Arrival
06.30
19.25 AIR 1
06.45
19.10 VIP
15.30
04.25 AIR 2
16.00
04.25 VIP
16.30
05.25 AIR 1
16.45
05.40 AIR 2
17.20
05.45 VIP
18.30
07.25 AIR 2
19.00
07.25 VIP
19.15
07.15 VIP
19.30
07.55 VIP

เชียงใหม่ - อุบลราชธานี

อุบลราชธานี - เชียงใหม่

Departure
Arrival
12.15
05.00 VIP
13.15
06.30 AIR1
14.15
07.30 AIR2
16.15
09.00 VIP
17.15
10.00 VIP
18.15
11.00 VIP

ระยอง - แม่สาย

Departure
Arrival     
11.00
06.25 AIR2
13.45
06.20 VIP
14.00
09.25 AIR1
17.00
09.20 VIP

แม่สาย - ระยอง

Departure
Arrival     
12.30
07.55 AIR2
14.00
06.55 VIP
15.00
10.25 AIR1
15.45
08.05 VIP

หมอชิต - ระยอง

(motorway)
Departure
Arrival
04.20
07.20 AIR1
07.00
10.00 AIR1
11.00
14.00 AIR1
16.00
19.00 AIR1
21.00
00.00 AIR1

ระยอง - หมอชิต

(motorway)
Departure
Arrival
05.00
08.00 AIR1
11.00
14.00 AIR1
12.45
15.45 AIR1
15.30
18.30 AIR1
20.30
23.30 AIR1

กรุงเทพฯ - ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ - กรุงเทพฯ

Departure
Arrival
09.15
16.45
VIP
21.15
04.45
VIP


กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์

Departure
Arrival
10.00
15.00
VIP
21.45
02.45
VIP


บุรีรัมย์ - กรุงเทพฯ

Departure
Arrival
08.30
13.30
VIP
20.00
01.00
VIP