ตารางเวลาเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (ก) VIP 24 ที่นั่ง ภาคใต้
SOUTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 A V.I.P.24 SEATS
เฉพาะรถ 999
TEL : 02-435-1199. 02-435-1200, 02-435-5605

เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
880
815
12.00
17.30
Bkk-Pang-Nga
กรุงเทพฯ-ขนอม
840
744
11.00
20.00
17.00
Bkk-Khanom
กรุงเทพฯ-ระนอง
665
583
08.00
20.00
20.00
Bkk-Ranong
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข)
970
891
11.50
07.30,17.30,18.00
07.30,16.00,17.00
Bkk-Phuket
18.30,19.00
18.00
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ค)
820
817
12.00
19.00,19.30
17.30
Bkk-Krabi
กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
905
805
11.00
19.00
18.00
Bkk-Nakonsithammarat
กรุงเทพฯ-ตรัง
965
862
11.50
19.00,19.30
17.00,17.30
Bkk-Trang
กรุงเทพฯ-ยะลา
1,215
1,089
14.00
17.30
14.00
Bkk-Yala
กรุงเทพฯ-สตูล
1,110
995
12.00
18.00
16.00
Bkk-Satoon
กรุงเทพฯ-ดอนสัก-สมุย
849
768
11.50
07.30,19.00,19.30
07.00,15.30,16.30
Bkk-Koa-Samui
20.20
กรุงเทพฯ-เกาะพงัน
844
11.50
19.50
17.00
Bkk- Koa Phaain
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ค)
1,065
954
12.00
17.00,18.00,19.00
16.00,17.00,18.00
Bkk-Had Yai
20.00
กรุงเทพฯ-สงขลา
1,125
984
12.50
18.00
16.45
Bkk-Songkha
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
1,365
1,227
15.00
17.15
11.30
Bkk-Sungai-Kolok
กรุงเทพฯ-นราธิวาส
1,295
1,161
14.00
17.15
12.30
Bkk-Nalatiwad

 

 


ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (พ) ภาคใต้
SOUTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 B 32 SEATS

TEL :
02-435-1199. 02-435-1200, 02-435-5605

เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข)
731
891
11.50
19.45
18.20
Bkk-Phuket
กรุงเทพฯ-ยะลา
914
1,091
14.00
19.00
15.30
Bkk-Yala
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ค)
828
954
12.00
17.30
17.30
Bkk-Had Yai

 

 

 


ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 (ข) ภาคใต้
SOUTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 1 C 40 SEATS
TEL :
02-435-1199. 02-435-1200, 02-435-5605

เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-บ้านเขาต่อ-พังงา
569
815
12.00
20.00
17.00
Bkk-Pang-Nga
กรุงเทพฯ-ขนอม
540
744
11.00
20.00
17.00
Bkk-Khanom
กรุงเทพฯ-ระนอง
428
583
08.00
20.30
20.00
Bkk-Ranong
กรุงเทพฯ-พังงา-โคกกลอย
607
856
11.00
19.30
17.00
Bkk- Pang-Nga
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข)
626
891
11.50
18.30
17.30
Bkk- Phuket
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ข)
592
867
12.30
19.00
17.30
Bkk-Krabi
กรุงเทพฯ-ตรัง
623
862
11.50
19.30
09.30,16.30,17.00
Bkk- Trang
กรุงเทพฯ-สตูล (ข)
725
1,008
13.00
07.00,18.30
07.00,14.30
Bkk-Satoon
กรุงเทพฯ- ยะลา
783
1,089
14.00
17.00
16.30
Bkk-Yala
กรุงเทพฯ-สตูล
716
995
12.00
18.35
15.00
Bkk-Satoon
กรุงเทพฯ-พัทลุง
619
888
13.00
17.00,17.30,18.30
16.30,17.00
Bkk-Pathalung
18.35,19.00,19.30
20.20
กรุงเทพฯ-ดอนสัก-สมุย
551
768
11.30
19.30,20.00
15.30,16.30
Bkk-Samui
กรุงเทพฯ-ทุ่งสง
552
766
11.30
07.00,17.00,17.30
17.45
Bkk-Tungsong
18.30,18.35,19.00
19.30,20.00
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
880
1,227
15.00
18.00
15.30
Bkk-Sungai-Kolok
กรุงเทพฯ-ปัตตานี
763
1,061
14.00
18.30
14.30,16.00
Bkk-Pathanee
กรุงเทพฯ-กระบี่ (คลองท่อม)
614
847
12.30
18.30
16.20
Bkk-Krabi

 

 

 


ตารางเวลาการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 ภาคใต้
SOUTH SCHEDULE AIR CONDITIONED BUS STANDARD 2 47 SEATS
TEL :
02-435-1199. 02-435-1200, 02-435-5605

เส้นทาง
ค่าโดยสาร
ระยะทาง
ระยะเวลา
เวลาต้นทาง
เวลาปลายทาง
 
(บาท)
(กม.)
(ชม.)
 
 
ROUTE
FARE
DISTANCE
TIME
FROM BKK
TO BKK
กรุงเทพฯ-พังงา
442
815
12.00
06.30,19.00
16.30,14.00
Bkk- Pang-Nga
กรุงเทพฯ-ขนอม
420
744
11.00
20.00
17.00
Bkk- Khanom
กรุงเทพฯ- ภูเก็ต
501
891
13.30
05.00,07.00,09.30
08.20,09.30,10.55
Bkk- Phuket
14.00,16.00,17.00
12.35,14.15,16.00
20.00,21.30
17.30
กรุงเทพฯ- หลังสวน
309
540
09.00
09.30,11.50,19.50
07.30,08.30,09.30
Bkk- Langsuan
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ข)
487
867
12.50
06.00,15.00,18.00
19.00,15.20,18.00
Bkk- Phuket
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ค)
461
817
12.00
07.30,16.40
07.30,16.40
Bkk- Krabi
กรุงเทพฯ-สงขลา
563
984
12.50
08.00,14.30,19.00
07.30,11.30,14.00
Bkk-Songkhla
กรุงเทพฯ- นครศรีฯ-ปากพนัง
473
841
12.30
20.00
18.00
Bkk- Pangpanang
กรุงเทพฯ- นครศรีธรรมราช
420*
805
11.00
06.40,16.30,18.00
07.30,08.30,16.30
Bkk- Nakonsithammarat
22.00,23.00
17.00,18.30
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ข)
568
1,014
13.30
05.30
06.30
Bkk- HadYai
กรุงเทพฯ-กระบี่ (ข)
487
867
12.30
17.00,20.00
16.00,17.20
Bkk- Krabi
กรุงเทพฯ-ตรัง
484
862
11.50
07.30,16.00,17.00
08.00,16.30,17.30
Bkk- Trang
19.00
กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
702
1,266
15.00
21.00
08.00
Bkk- Su-Ngai-Kolok
กรุงเทพฯ-นราธิวาส
669
1,200
14.00
15.30
12.45
Bkk- Nalatiwad
กรุงเทพฯ-ยะลา
609
1,089
14.00
14.00,18.00
12.30,14.30
Bkk- Yala
กรุงเทพฯ-สตูล
557
995
13.00
19.00
15.00,15.30
Bkk- -Satoon
กรุงเทพฯ-พัทลุง-แม่ขรี
505
898
13.00
18.30
16.15
Bkk -Pathalung -Maekree
กรุงเทพฯ-พัทลุง
482
888
13.00
20.00,21.00
17.30
Bkk- Pathalung
กรุงเทพฯ-ดอนสัก-เกาะสมุย
430
768
11.50
07.00,19.30,20.30
15.30,16.30
Bkk- Donsak-Kor Samui
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ค)
535
954
12.00
07.00,17.00,21.45
08.00,15.30,17.00
Bkk- HadYai
กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
379
668
10.00
10.50
09.00
Bkk- Suratthani
กรุงเทพฯ- ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์
433
766
11.30
20.00
17.00
Bkk- Tungsong-Ronpeeboon
 

South Department Motor Vehicle - สถานีขนส่ง สายใต้ : Koh Tao Today


มาตรฐานรถ

มาตรฐานรถ
คุณลักษณะ
การบริการ
รถบริษัทฯ
รถร่วมบริการ

รวม

1 (ก) VIP
- รถปรับอากาศชั้น 1
- 24 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
- พนักงานต้อนรับ
- อาหาร เครื่องดื่ม
169
93
262
4 (ก) VIP
- รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
- 32 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 135 องศา
- พนักงานต้อนรับ
- อาหาร เครื่องดื่ม
18
2
20
1 (ข) พิเศษ
- รถปรับอากาศชั้น 1
- 40 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
- พนักงานต้อนรับ
- อาหาร เครื่องดื่ม
27
218
215
1 (ข)
- รถปรับอากาศชั้น 1
- 24 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
- พนักงานต้อนรับ
- อาหาร เครื่องดื่ม
166
2,624
2,798
1 (ข)
ทะเบียน 30
- รถปรับอากาศชั้น 1
- 40 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
ให้บริการเช่าเหมา
ออกนอกเส้นทาง
เป็นหมู่คณะ
8
-
-
4 (ข)
- รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น)
- 50 ที่นั่ง
- มีห้องสุขภัณฑ์
- เก้าอี้ปรับเอนนอนได้ 125 องศา
- พนักงานต้อนรับ
- อาหาร เครื่องดื่ม
22
135
157
2
- รถปรับอากาศชั้น 2
- 47 ที่นั่ง
ไม่มี
533
2,643
3,176
3
- รถพัดลม
- 60 ที่นั่ง
ไม่มี
36
1,227
1,263
รวม
979
6,942
7,921
 

 

 

วิธีการเดินทางอย่างปลอดภัย

1. ซื้อตั๋วโดยสารจากช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น
2. อย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาชักชวนให้ไปซื้อตั๋ว
3 .ขึ้นรถโดยสารตามจุดที่กำหนดไว้ อย่าเชื่อบุคคลที่มาชักจูงใด ๆ
4. ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องที่นั่ง เวลา ชานชาลาที่รถออกทุกครั้ง
5. นำสิ่งของมีค่าติดตัวไว้ตลอดเวลา
6. ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ใส่กระเป๋าเสื้อเด็กไว้
7. อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มจากบุคคลแปลกหน้า

 

 

 

สิทธิประโยชน์

ลด 50% เฉพาะค่าโดยสาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
1. นักเรียนสามัญในเครื่องแบบตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงมา
2. เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.
3. พระภิกษุ สามเณร
4. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอด
5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่า มีสิทธิ์ได้รับการลดค่าโดยสารประจำทางครึ่งราคา
6. ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3
1. ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ

บัตรเดือน
1. ตั๋วไป-กลับ ลด 30% เฉพาะรถชานเมือง (จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดชานเมืองระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร)

ยกเว้นค่าโดยสาร
1. ผู้ตรวจการ
2. ผู้ถือบัตรอนุญาตของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ

ตั๋วอภินันทนาการ
1. ตั๋วโดยสาร 10 ใบ แลกตั๋วอภินันทนาการได้ 1 ใบ
2. ตั๋วทั้ง 10 ใบ ต้องเป็นของผู้โดยสารบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
3. ใช้ได้เฉพาะรถมาตรฐาน 1 (ก) มาตรฐาน 1 (ข) มาตรฐาน 1 (พ) มาตรฐาน 4 (ก) และมาตรฐาน 4 (ข) เท่านั้น

 

 

 

 

ข้อควารรู้เกี่ยวกับ บขส. (บริการต่าง ๆ)

1. มีประกันภัย 300,000 บาททุกที่นั่ง
2. เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า 60 วัน
3. สามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีขนส่ง และเคาน์เตอร์ไทยทิคเกตมาสเตอร์ ทุกสาขา
4. นอกจากผู้โดยสารสามารถขึ้นรถต้นทางที่กรุงเทพฯ ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักร เอกมัย และสายใต้แล้ว ยังสามารถซื้อตั๋วและขึ้นรถได้ที่สถานีย่อยรังสิต รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน 3 เส้นทาง คือ สุวรรณภูมิ-พัทยา สุวรรณภูมิ-ตลาดโรงเกลือ และสุวรรณภูมิ-หนองคาย
5.พนักงานขับรถของบริษัทฯ มีประจำรถ 2 คน ในเส้นทางเกิน 400 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง
6. บริการรับ-ส่ง สัมภาระผู้โดยสาร
* ผู้โดยสารสามารถนำสิ่งของติดตัวได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถ้าเกิน 20 กิโลกรัมเสียค่าบริการกิโลกรัมละ 3 บาท
* ฝากสิ่งของหรือสัมภาระไปกับรถ ค่าบริการกิโลกรัมละ 5 บาท
* ขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการชำระค่าบริการใด ๆ
* ไม่รับฝากสิ่งผิดกฎหมาย น้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอันตราย สัตว์และสิ่งของมีค่าต่าง ๆ
* บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้กรณีเสียหาย สูญหาย ไม่เกิน 1,000 บาท

 

 

 

 

บริการเกี่ยวกับการบริการ รับ - ส่ง ของสัมภาระผู้โดยสาร

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ รับ - ส่ง สิ่งของสัมภาะระผู้โดยสาร

     เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ รับ-ส่ง สิ่งของสัมภาระผู้โดยสารที่นำติดตัวไปในการเดินทาง รวมถึงการรับฝากสิ่งของไปกับรถโดยสารกรณีผู้โดยสารไม่ได้เดินทางไปกับรถโดยสาร จึงให้ภาคการเดินรถกับฝ่ายจัดการเดินรถ เรียกเก็บค่าบริการ รับ – ส่ง สิ่งของสัมภาระจากผู้โดยสารตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้โดยสารสามารถนำสิ่งของสัมภาระไปได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น และมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
      หากผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องนำสิ่งของสัมภาระไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามวรรคแรก ต้องเสียค่าบริการเฉพาะส่วนที่เกิน กิโลกรัมละ 3 บาท (สามบาทถ้วน) หรือลูกบาศก์ฟุตละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้เรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงกว่า
ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ได้เดินทางไปกับรถบริษัทฯ     หากมีความประสงค์จะฝากสิ่งของสัมภาระหรือพัสดุภัณฑ์ไปกับรถบริษัทฯ ให้เรียกค่าบริการกิโลกรัมละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยให้เรียกเก็บในอัตราที่บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ค่าบริการต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
      หนังสือพิมพ์รายวันที่ฝากส่งไปกับรถบริษัทฯ ให้คิดค่าบริการ ฉบับละ 25 สตางค์ (ยี่สิบห้าสตางค์)
      เอกสารสำคัญ ให้คิดค่าบริการฉบับละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
ข้อ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการรับ-ส่ง สิ่งของสัมภาระมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่รับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงิน (บช. 1) เป็นรายชิ้นโดยบันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วย ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นำฝาก และผู้รับของปลายทางให้ชัดเจน, จำนวนเงิน, ปริมาณน้ำหนัก, ชื่อ ตำแหน่ง ผู้รับเงิน/ผู้รับฝาก และคัดแยกเอกสารใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
      3.1.1 ฉบับสำหรับผู้ชำระเงิน = ให้ผู้นำฝาก/ผู้ชำระเงิน
      3.1.2 ฉบับสำหรับงานบัญชี = นำส่งพร้อมเงินสดให้พนักงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกันเพื่อรับเงิน, บันทึกบัญชี โดยจัดทำบัญชีพิเศษควบคุมใบเสร็จรับเงิน การรับ-ส่ง สิ่งของสัมภาระเป็นกาเฉพาะ
      3.1.3 ฉบับติดกับเล่ม = ให้นำติดกับสิ่งของสัมภาระในตำแหน่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือพนักงานของบริษัทฯ ตรวจสอบได้
3.2 ส่งมอบสิ่งของให้ผู้รับของปลายทาง ที่แสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน ชื่อที่อยู่ ตรงกับชื่อผู้รับของที่ระบุตามใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 4 ห้ามพนักงานประจำสถานีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งพนักงานประจำรถ รับบรรทุกสิ่งของสัมภาระดังต่อไปนี้
4.1 สิ่งผิดกฎหมาย
4.2 น้ำมันเชื้อเพลิง หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ
4.3 สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสาร
4.4 สิ่งของมีค่า สัมภาระที่มีราคาแพง บุบสลาย หรือเสื่อมค่าได้ง่าย เช่น โทรทัศน์, ฟิลม์ภาพยนตร์, กล้องถ่ายฯเว้นแต่ ผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการจะยินยอมรับผิดชอบความเสียหายนั้นเอง
ข้อ 5 การจัดส่งสิ่งของสัมภาระขึ้นรถโดยสาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาคการเดินรถและฝ่ายจัดการเดินรถ ที่จะจัดส่งไปกับรถโดยสารคันใด เวลาใด เส้นทางใด โดยให้คำนึงถึงความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัยในการให้บริการเป็นสำคัญ
      ก่อนรถออกจากชานชาลา ให้พนักงานประจำรถตรวจดูช่องเก็บของ หากพบสิ่งของ หรือสัมภาระที่ยังไม่เสียค่าบริการ ให้แจ้งกับพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรียกเก็บค่าบริการโดยทันที
ข้อ 6 บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ กรณีเสียหาย หรือสูญหาย เฉพาะสิ่งของ หรือสัมภาระที่ผูกติดป้าย และเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหายต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสาร หรือสัมภาระที่ผู้โดยสารได้เก็บไว้ภายในห้องผู้โดยสาร
ข้อ 7 ให้ผู้จัดการเดินรถภาค กำกับ ดูแล และมอบหมายให้รองผู้จัดการฝ่ายจัดการเดินรถ รับผิดชอบ ถือปฏิบัติ และควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ พร้อมทั้งจัดพนักงานเพื่อทำหน้าที่ ผูก ชั่ง ติดป้าย และเรียกเก็บค่าบริการและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้โดยสาร และหรือผู้ใช้บริการ