เลขที่ 2577 ซ.พหลโยธิน 49
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรติดต่อ 084-1388977

E mail: info@lekservice.com